Allmänna villkor

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på samtliga tjänster som Notarius Publicus Ralf Lyxell (bifirma till Saccellus AB), 556956-2696 (“Bolaget”) tillhandahåller, om inte annat särskilt överenskommits skriftligen mellan Bolaget och Kunden. Bestämmelserna reglerar uttömmande Bolagets ansvar vid utförande av Bolagets tjänster.

Ansvarsbegränsning

Ansvar för dröjsmål och fel

Bolaget ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för dröjsmål och fel som beror på Bolagets försummelse. Utför inte Bolaget tjänsten i rätt tid eller föreligger fel i utförd tjänst får Kunden, vid Bolagets försummelse, begära avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Vid fel i utförd tjänst ska dock Kunden alltid ge Bolaget möjlighet att inom skälig tid avhjälpa felet innan annan påföljd begärs. Hävning av en beställd tjänst får endast ske om dröjsmålet eller felet är av väsentlig betydelse för Kunden och Bolaget insett eller måst inse detta.

Ansvar i övrigt

Bolaget ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada på eller förlust av dokument som beror på Bolagets försummelse. Bolaget svarar, vid Bolagets försummelse, för skada på eller förlust av dokument som Kunden anförtrott Bolaget. Med dokument avses pass, visum, exportdokument och annan liknande handling.

Vid angiven skada eller förlust åtar sig Bolaget att ersätta Kundens direkta kostnad för avhjälpande av skadan eller återanskaffning av förlorat dokument. Bolagets totala ansvar är dock begränsat till 5 000 kr per uppdrag.

Bolaget svarar inte i något fall för skada på eller förlust av dokument som beror på transportör, såsom Postnord eller DHL, myndighet eller annan tredje man. Detta gäller även tredje man anlitad eller rekommenderad av Bolaget.

Indirekt skada

Bolaget svarar inte i något fall för indirekt skada. Med indirekt skada avses förlorad handelsvinst, förlorad inkomst, skada till följd av att tjänsten inte kunnat utnyttjas på avsett sätt, avtalsbrott i andra avtal, skada av ideell natur, och annan liknande skada.

Konsumentens ångerrätt – lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)

Eftersom Bolagets tjänster består av upprättande av handling i enlighet med Kundens specifika önskemål och tjänstens utförande påbörjas under ångerfristen, åtar sig Bolaget endast att tillhandahålla sina tjänster gentemot Kund, som är konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagens definition, om denne medger att ångerrätten enligt nämnda lag inte ska gälla

Reklamation

Vill Kunden framställa krav på ansvar mot Bolaget ska han underrätta Bolaget skriftligen om detta senast två veckor efter att Bolaget skulle ha slutfört avtalad tjänst. Sker inte reklamation i rätt tid eller på föreskrivet sätt förlorar Kunden rätten att framställa krav på ansvar mot Bolaget.

Förfarande vid tvist

Tvister angående detta avtal ska, såvida annat inte skriftligen överenskommits mellan Bolaget och Kunden, avgöras vid svensk domstol enligt svensk rätt, med Värmlands tingsrätt som första instans.