FAQ

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med en apostille är den undantagen från varje annan form av bestyrkande, vilket innebär att inget ytterligare godkännande normalt krävs från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara notarius publicus som utfärdar apostille, inte Utrikesdepartementet.

Följande handlingar i original kan direkt förses med apostille:

 • Handlingar utfärdade av svenska myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Socialstyrelsen och Polisen)
 • Registerutdrag från svenska myndigheter (t.ex. personbevis, hindersprövning och utdrag från belastningsregistret)
 • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten)
 • Betyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (Obs! Inte friskolor)
 • Fullmakt vars undertecknande bevittnats av tjänsteman vid svensk myndighet
 • Fullmakt vars undertecknande bevittnats av notarius publicus
 • Översättningar gjorda av en av Kammarkollegiet auktoriserad translator
 • En apostille kan bara utfärdas om handlingen försetts med:
  • Myndighetens stämpel
  • Underskrift av tjänsteman
  • Namnförtydligande

Nej, för att få en underskrift bestyrkt måste handlingen undertecknas i min närvaro. Om det är så att du behöver en apostille på en handling som du undertecknat, kan du besöka något av Skatteverkets servicekontor och där - utan kostnad -  få din underskrift bevittnad. En sådan bevittnad handling kan du sedan skicka till till mig.

Det finns inget som formellt heter apostillestämpel. Däremot kan en notarius publicus utfärda en s.k. apostille som är ett dokument utformat i enlighet med en internationell konvention. Detta dokument stämplas med notarius publicus sigill och häftas ihop med ett originaldokument. Om det i dina instruktioner står att du behöver en "apostillestämpel", behöver du med andra ord kontakta en notarius publicus som utfärdar en apostille.

En apostille kan bara utfärdas på en originalhandling eller en kopia vars överensstämmelse med originalet intygats av någon på en myndighet (t.ex. Skatteverket eller annan notarius publicus). Andra kopior kan inte förses med en apostille.

Alla fullmakter vars underkskrift jag som notarius publicus bestyrker skickas utomlands på begäran av person eller myndighet i det aktuella landet där det ska användas. Det är därför mycket viktigt att fullmakten utformas i enlighet med mottagarlandets lagar och regler. Jag kan därför inte åta mig uppdraget att ta fram en fullmakt som ska vara giltig i ett land vars lagar jag inte känner.

Nej, tyvärr. Apostiller utfärdas per dokument (t.ex. ett personbevis).