Om notarius publicus

 

Länsstyrelsen för Värmlands län har den 1 maj 2012 utsett mig till notarius publicus i Karlstad kommun. Jag har dessförinnan varit förste biträdande notarius publicus sedan den 25 juni 2007. Jag är behörig att verkställa förrättningar även utanför Karlstads kommun.

De flesta som måste vända sig till en notarius publicus gör det för att man behöver få handlingar bestyrkta. En notarius publicus uppgifter och ansvar går dock längre än så. Vid utförandet av sina uppgifter måste en notarius publicus inte bara följa vad som föreskivs i lag och förordning, utan även bedöma den undertecknande personens sinnestillstånd och göra en bedömning om bedrägeri eller tvång kan föreligga.

En notarius publicus verksamhet omfattas av sekretess.

Det mest typiska notarius publicus-ärendet är bestyrkande av handlingar, t.ex. kopior av betyg eller pass. Även bevittnande av undertecknande av fullmakt är ett ofta förekommande ärende. För att ett sådant ärende ska kunna genomföras korrekt, måste den undertecknande personen styrka sin identitet och notarius publicus måste kunna bilda sig en uppfattning om vederbörande förstår vad det är för handling som undertecknas och följderna av undertecknandet.

Notarius publicus bestämmer inte innehållet i den handling som ska undertecknas och utformar inte heller sådana handlingar. Du som önskar få en handling bestyrkt svarar själv för att handlingens utformning och innehåll motsvarar de krav som gäller i mottagarens land.